Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   projekty/programy
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
.:: Projekty / programy (z)realizowane w ZSE
     Oferta edukac.
   kierunki kształcenia
   rekrutacja
   terminy, dokumenty
   >>
Matura
   o maturze
   harmonogram
   materiały
   >>
     Egzamin zawod.
   o egzaminie
   informatory
   standardy
   >>
Linki
   MEN
   CKE
   OKE Łódź
   Kuratorium Kielce
   Staszów
   profesor.pl
   wikipedia
   więcej...
   >>
 

 

 

 

     
X 2007 -

W październiku 2007 r. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II rozpoczął realizację projektu „ARCYDZIEŁA ARCHITEKTURY OBRONNEJ ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ I JEJ OKOLIC”.
W ramach tego przedsięwzięcia została zorganizowana wycieczka edukacyjna dla 48 uczniów.

więcej...
X 2007 -    nasza Szkoła zgłosiła swój udział w Regionalnym Konkursie Grantów „Równać szanse”.  Podstawowym celem programu Równać Szanse jest wsparcie inicjatyw społecznych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich oraz miejscowości do 20 tys. mieszkańców.
   Program "Równać Szanse" dąży do:
 • podniesienia jakości pracy z młodymi ludźmi w szkole i w warunkach pozaszkolnych;
 • integracji środowisk lokalnych wokół edukacji;
 • podniesienia jakości edukacji;
 • stworzenia sieci organizacji pozarządowych współpracujących z młodzieżą;
 • aktywizacji młodych ludzi do działań na rzecz własnego środowiska lokalnego oraz rówieśników.
  
   Wniosek pt. „Staszowskie okolice wirtualnie” przygotowały panie: mgr Grażyna Wyszyńska oraz
mgr Anna Łabęcka. Ogłoszenie wyników odbędzie się 3 grudnia 2007 r.
 
2007  - Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II
w Staszowie uczestniczy w projekcie "Nasza Szkoła", finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
więcej...
2006 -    W roku szkolnym 2005/2006 nasza Szkoła uczestniczyła w projekcie pt. „Aktywni na europejskim rynku pracy”, w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczniowie odbywali praktyki zagraniczne
w Leipzig-Schkeuditz, w czasie których m.in. poznawali przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i regulaminy wewnętrzne, określali przedmiot i zasięg terytorialny działania jednostki organizacyjnej, obserwowali organizację stanowiska pracy, sporządzali dokumentację zdarzeń gospodarczych.W projekcie brało udział 15 osób. Głównym celem projektu było przygotowanie młodzieży do aktywnego uczestnictwa na europejskim rynku pracy, poznanie funkcjonowania jednostki gospodarczej na przykładzie Niemiec, nabycie praktycznych umiejętności zawodowych w zakresie obsługi administracyjnej podmiotów gospodarczych, zachęcenie do kreatywnego poszukiwania pracy. Realizacja przedsięwzięcia była konieczna ze względu na ciągle zmieniające się potrzeby rynku pracy i konieczność dostosowania do tych potrzeb przygotowania zawodowego w szkole.
Poza tym co jest również niezwykle ważne, młodzi ludzie uczestniczący w projekcie mieli możliwość poznania ciekawych ludzi, nowej kultury  oraz nauki języków obcych (j. angielskiego i j. niemieckiego).
 
2006 -

   W  roku szkolnym 2005/2006 Szkoła uczestniczyła w programie Phare 2003  Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich – projekt regionalny - PROGRAM „WSPARCIE NA MODERNIZACJĘ OFERTY EDUKACYJNEJ”.
   Zamysłem przedsięwzięcia „Aktywni na europejskim rynku pracy” – program rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o najnowsze technologie IT było utworzenie pracowni symulacyjnej na bazie podstawowego wyposażenia w stanowiska komputerowe oraz typowy sprzęt biurowy. Wyposażenie to oprócz bezpośredniej roli w pracowni symulacyjnej jest wykorzystywane w trakcie przygotowywania uczniów do wymagań określonych w standardach egzaminacyjnych na zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Projekt adresowany jest przede wszystkim do uczniów technikum, liceum profilowanego oraz nauczycieli i innych beneficjentów z terenu powiatu staszowskiego i powiatów ościennych. Zakupiony w ramach projektu sprzęt może być bowiem wykorzystywany w czasie kursów i szkoleń zleconych przez partnerów.
   Celem ogólnym Projektu jest przygotowanie młodzieży do aktywnego udziału na rynku pracy z jednoczesną poprawą efektów kształcenia w zakresie praktycznych umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenie działalności gospodarczej i kreatywnego poszukiwania zatrudnienia. Natomiast celami szczegółowymi są:

 • zwiększenie jakości nauczania,
 • wdrażanie nowych technologii,
 • indywidualizacja procesu nauczania,
 • kształtowanie kreatywności,
 • wyposażenie ucznia w nowe kluczowe umiejętności,
 • zwiększenie atrakcyjności zajęć,
 • kształtowanie systematyczności, samodzielności oraz odpowiedzialności,
 • dodatkowe wyposażenie absolwentów w umiejętności z zakresu przedsiębiorczości,
 • współpraca z partnerami społecznymi.

   Zakupiony sprzęt jest niezbędnym warunkiem realizacji wyżej wymienionych celów. Bezpośredni beneficjenci mogą bowiem lepiej przygotować się do egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowych, nabywać lub podwyższać umiejętności do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej – firmy.
   Zespół przygotowujący i wdrażający Projekt „Aktywni na europejskim rynku pracy” – program rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o najnowsze technologie IT to:

 1. wice-dyrektor mgr Małgorzata Garczewska

 2. mgr Halina Myśliwiec

 3. mgr Agnieszka Nowakowska

 4. mgr Norbert Kiciński

 
2005  -

   Kawiarenka Internetowa Ekonomink@ powstała
w 2005 r. w ramach projektu „Nie-wirtualna przyszłość” finansowanego przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego i Filantropii „Działaj lokalnie”.
   Dzięki realizacji Projektu młodzież może korzystać
z dwóch komputerów oraz pomieszczeń szkolnych po zajęciach lekcyjnych; zdobywa nowe umiejętności
z zakresu informatyki (np. projektowanie stron www, sporządzanie prezentacji multimedialnych, korzystanie
z Internetu); uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, poszukując niezbędnych informacji; zdobywają dodatkowe umiejętności interpersonalne. Dzięki umiejętnościom posługiwania się najnowszymi zdobyczami techniki (komputer, Internet), młodzież otworzyła swoje okna na Europę i świat, nauczyła się szukać i chwytać okazję i możliwości.
   Osobą odpowiedzialną za projekt
była pani mgr Agnieszka Nowakowska.