Szkoła
   baza 
   kadra
   historia
   patron
   biblioteka
   dokumenty szkolne
   programy/projekty
   >>
Info
   rok szkolny
   plan lekcji
   dzwonki
   ogłoszenia
   sport
   >>
Uczniowie
   samorząd
   klasy
   najlepsi
   wolontariat
   koła zainteresowań
   >>
Statystyki

web stats stat24
 
 
 
Strona główna
 
Aktualności
 
Galeria
 
Absolwenci
.:: Terminy, dokumenty
     Oferta edukac.
   kierunki kształcenia
   rekrutacja
   terminy, dokumenty
   >>
Matura
   o maturze
   harmonogram
   materiały
   >>
     Egzamin zawod.
   o egzaminie
   informatory
   standardy
   >>
Linki
   MEN
   CKE
   OKE Łódź
   Kuratorium Kielce
   Staszów
   profesor.pl
   wikipedia
   więcej...
   >>
 

 

 

 

Terminarz rekrutacji i składania dokumentów:

1. Od 5 maja do 17 czerwca 2008 r. – składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. Dyrektor szkoły przedłuża termin składania dokumentów o przyjęcie do szkoły, jeżeli w szkole zostały wolne miejsca.

2. Do 23 czerwca 2008 r. do godz. 1500 – doręczenie przez absolwentów gimnazjów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży kopii świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które ukończył kandydat.

3. 24-25 czerwca 2008 r. – postępowania kwalifikacyjne komisji rekrutacyjno -kwalifikacyjnych według przyjętych w szkołach procedur.

4. 26 czerwca 2008 r. godz. 1200- ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży według załączonego wzoru. O kolejności na liście decyduje liczba uzyskanych punktów.

5. Do 30 czerwca 2008r. do godz. 1500 - kandydaci umieszczeni na listach przyjętych do publicznych szkół są zobowiązani potwierdzić wolę podjęcia nauki w danej szkole doręczając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego. Niedoręczenie oryginału świadectwa i zaświadczenia do wybranej szkoły przez kandydata traktowane jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do wybranej wcześniej szkoły.

6. 1 lipca 2008r.- godz. 1200 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły na podstawie oryginałów świadectw i oryginałów zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego, przedłożonych w szkole.

7. Do 3 lipca 2008r. do godz.1500 – kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do wybranej szkoły, mogą ubiegać się o przyjęcie do innej szkoły, dysponującej wolnymi miejscami składając oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego. Oznacza to, że nie wolno w tych dniach tj. od 1 lipca godz.1200 do 3 lipca godz. 1500 przyjmować kopii tych dokumentów, gdyż kandydat stara się w tym terminie o przyjęcie do jednej szkoły.

8. 4 lipca 2008 r. – godz. 1200 - ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej w szkołach, które w pierwszym terminie nie dokonały pełnego naboru.

9. Do 29 sierpnia 2008r. – przeprowadzenie dodatkowej rekrutacji dla uczniów, którzy z przyczyn losowych bądź zdrowotnych przystąpili do egzaminu gimnazjalnego w dodatkowym terminie 3 i 4 czerwca 2008 r. lub nie zostali przyjęci w terminie uzupełniającym do 4 lipca br.