ul. Szkolna 11, 28-200 Staszów, tel./fax: 015-864-31-18, e-mail: ekonomik@staszowski.eu

Biblioteka
redaguje:mgr Marzena Cepil

Witamy w bibliotece szkolnej!!!


Strona domowa biblioteki!!!

Godziny otwarcia wypożyczalni, czytelni i kawiarenki internetowej:
poniedziałek 8.00 - 14.00
wtorek 8.00 - 14.00
środa 8.00 - 14.00
czwartek 8.00 - 14.00
piątek 8.00 - 14.00

Dar ks. Prałata dla ZSE im. Jana Pawła II

W dniu 18 października ks. Prałat Henryk Kozakiewicz podczas mszy świętej z okazji Święta Szkoły przekazał uczniom naszej szkoły Kolekcję Dzieł Zebranych Jana Pawła II. XVI -tomowy księgozbiór, w skórzanej oprawie trafił do biblioteki szkolnej, wyeksponowany został w specjalnej oświetlonej szafie i jest dostępny dla czytelników. Wydanie "Dzieł zebranych" papieża Jana Pawła II posłuży przybliżaniu myśli Ojca Świętego, pogłębianiu jego treści i doktryny. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdują się w galerii.

Czytaj dalej

Komputeryzacja biblioteki zakończona.

We wrześniu 2009 roku biblioteka rozpoczęła rejestrację wypożyczenia i zwrotów za pomocą programu MOL Optivum wraz z czytnikiem kodów kreskowych. Dzięki bardzo starannie dopracowanemu mechanizmowi obsługi wypożyczeń, rejestracja pojedynczego wypożyczenia trwa zaledwie kilka sekund, czas ten został jeszcze skrócony poprzez zastosowanie kodów kreskowych. Uczniowie mogą korzystać również z komputerowych katalogów biblioteki dostępnych w sieci szkolnej.

Multimedialne Centrum Informacji

W roku szkolnym 2007/2008 biblioteka przekształciła się w Multimedialne Centrum Informacji (MCI) z dostępem do Internetu dla uczniów i nauczycieli. MCI to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. Biblioteka otrzymała 4 komputery, 1 urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka i kopiarka) oraz oprogramowanie multimedialne: Atlas Świata, Encyklopedię PWN, Słowniki PWN. Z pracowni MCI można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki.

Komputeryzacja biblioteki

W roku 2008 rozpoczął się proces komputeryzacji biblioteki za pomocą programu MOL Optivum firmy Vulcan. Program nie tylko zarządza organizacją pracy w bibliotece (gromadzenie, opracowanie, statystyki, sprawozdania, wypożyczenia, inwentaryzacja, katalogi, kartoteki), ale służy również do tworzenia obszernej bibliograficznej bazy danych wszystkich typów dokumentów gromadzonych w bibliotece.

Historia biblioteki

Biblioteka funkcjonuje już od roku 1962. Pierwszy wpis do księgi inwentarzowej Biblioteki Technikum Ekonomicznego pochodzi z 10 października 1962 roku. Księgozbiór był pozyskiwany różnymi sposobami. Oprócz skromnych zakupów najczęściej pozyskiwano książki w darze od różnych osób związanych ze szkołą. Były to podręczniki zawodowe, encyklopedie oraz literatura polska i obca, W roku 1970 zbiory biblioteki liczyły 3000 woluminów. W zbiorach bibliotecznych znajdują się do dziś książki z tego okresu. Do grudnia 1997 roku biblioteka mieściła się w niewielkim pomieszczeniu na piętrze budynku szkoły. W styczniu 1998 roku oddano do użytku drugi budynek szkolny i biblioteka została przeniesiona do nowego większego pomieszczenia. Kolejna zmiana lokalu nastąpiła w czerwcu 2005 r. i od 1 września 2005 roku biblioteka rozpoczęła pracę w nowym pomieszczeniu. W obszernej sali 91 m2 mieszczą się regały z książkami, stanowiska pracy bibliotekarza, czytelnia, księgozbiór podręczny oraz 6 stanowisk komputerowych, które służą do pracy uczniom i nauczycielom. Od listopada 2005 roku biblioteka dysponuje stałym dostępem do Internetu. Wtedy też została uruchomiona w bibliotece szkolna kawiarenka internetowa.

Zbiory

Biblioteka posiada aktualnie 11269 woluminów: w tym dużą część stanowią lektury z zakresu języka polskiego i opracowań literatury. Księgozbiór jest, w miarę możliwości powiększany. O kierunku gromadzenia zbiorów decyduje profil szkoły – posiadamy dużą ofertę z zakresu ekonomii, marketingu, rachunkowości. Gromadzimy również beletrystykę, największą popularnością wśród czytelników cieszą się książki z list bestsellerów. Biblioteka dysponuje także zbiorami multimedialnymi: kasetami VHS z nagraniami audycji edukacyjnych oraz lektur szkolnych, płytami CD i programami multimedialnymi (encyklopedie, słowniki i pomoce dydaktyczne z różnych dziedzin wiedzy. Poza książkami biblioteka gromadzi czasopisma, dokumenty szkolne, prace nauczycieli, prace uczniów. Księgozbiór podręczny (encyklopedie, słowniki, leksykony itp.) udostępniany jest tylko na miejscu. Czytelnicy mają częściowo wolny dostęp do regałów. Wolny dostęp do półek gwarantuje czytelnikowi bezpośredni kontakt z książką

Regulamin biblioteki
 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Czytelnik może wypożyczyć książki na okres 1 miesiąca.
 4. Okres wypożyczenia książki może być przedłużony o 1 miesiąc.
 5. Od czytelnika, który nie zwróci książek w terminie określonym regulaminem, biblioteka ma prawo pobrać karę pieniężną ( Dz. Ustaw 1997, nr 85 poz.539 ).
 6. Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu.
 7. Zagubioną lub zniszczoną książkę czytelnik winien odkupić lub zwrócić inną w wysokości kwoty określonej przez bibliotekę.
 8. Czytelnik powinien szanować książki i chronić je przed zniszczeniem.
 9. Z wypożyczalni mogą korzystać tylko czytelnicy stosujący się do regulaminu.
 10. Na 3 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki muszą być zwrócone do biblioteki .
 11. Absolwenci rozliczający się z biblioteką, powinni uzyskać wpis na karcie obiegowej.
Regulamin czytelni
 1. Czytelnia jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli.
 2. W czytelni obowiązuje cisza. 
 3. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
 4. Czytelnik może korzystać ze zbioru podręcznego i czasopism na miejscu.
 5. Bibliotekarz służy czytelnikowi pomocą i doradztwem.
 6. Czytelnik chroni przed zniszczeniem książki i czasopisma, z których korzysta.
Regulamin Multimedialnego Centrum Informacyjnego
 1. Multimedialne Centrum Informacyjne służy wszystkim uczniom i nauczycielom do celów edukacyjnych i informacyjnych.
 2. MCI jest czynne codziennie w godzinach pracy biblioteki.
 3. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby.
 4. Każdy korzystający z centrum ma obowiązek wpisać się do zeszytu wykorzystania komputera.
 5. W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania z komputerów mogą być wprowadzone limity czasowe.
 6. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają nauczyciele i uczniowie uczestniczący w zajęciach dydaktycznych i przygotowujący materiały do lekcji
 7. Każdy korzystający z centrum jest odpowiedzialny za udostępnione mu urządzenia i odpowiada materialnie za wyrządzone szkody.
 8. Z drukarki i kopiarki korzysta się w uzasadnionych przypadkach, odpłatnie i za zgodą opiekuna MCI.
 9. Zauważone nieprawidłowości w pracy urządzeń powinny być natychmiast zgłoszone opiekunowi centrum.
 10. Opiekunem Multimedialnego Centrum Informacyjnego jest bibliotekarz. Nadzór techniczny sprawuje nauczyciel informatyki.
 11. Korzystanie z centrum do celów innych niż naukowe jest możliwe w przypadku wolnych stanowisk i za zgodą bibliotekarza.
 12. Nie wolno oglądać materiałów o przemocy, o treści erotycznej i innych niezgodnych z programem wychowawczym szkoły. Wykorzystanie komputerów niezgodne z regulaminem jest równoznaczne z wykluczeniem spośród osób mogących korzystać z centrum.
 13. Każdy korzystający z Multimedialnego Centrum Informacyjnego ma obowiązek przestrzegania regulaminu.
 14. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę.
Zabrania się!!!
 1. Wykorzystywania komputera do prowadzenia gier i zabaw (w szczególności czatów i gadu-gadu), a także odwiedzania tych stron.
 2. Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych